Home Producten       Contact  
Bedrijfsinfo

» Bedrijfs-Info

» Marketing en positionering

» Kwaliteit producten en diensten

» Middelen

» Streven naar continuïteit

Adresgegevens

Bedrijvencentrum Noord/West
Melbournestraat 30
3047 BJ Rotterdam

Tel:..010 - 437 15 77
Fax:.010 - 437 16 44
E-mail:
info@kosmosbv.nl

 
 

 

 

 

 

 
 
 
         
         
         
         
  Copyright


Kosmos B.V. Stelt zich voor

De besloten vennootschap Kosmos b.v. werd op 12 januari 1972 opgericht.
Op 2 maart 1976 vond een statutenwijziging plaats. De wijziging betrof uitsluitend een aanpassing van de statutaire naam en een uitbreiding van de doel omschrijving. Voortaan ging Kosmos b.v. als : “Kosmos Speelautomaten B.V.”door het leven. Oorzaak was het vonnis van de Rechter in een handelsnaamprocedure.

In de statutenwijziging van 2 maart 1976 werd het doel als volgt herschreven:
“De vennootschap heeft ten doel :

a. Het voor eigen rekening of voor rekening van derden kopen en verkopen, het huren en verhuren, het in huurkoop verwerven en verstrekken, het plaatsen en onderhouden, en het exploiteren van speelautomaten en horecabedrijven;

b. Het deelnemen in soortgelijke en aanverwante ondernemingen; en al hetgeen daarmede verband houdt en alle woorden in hun ruimste zin.”

Het doel is, behoudens het hierboven vermelde, ongewijzigd. Alle activiteiten worden getoetst aan centrale en lokale wetgeving.
Vanaf ultimo 1999 is Kosmos Speelautomaten gevestigd aan de Melbournestraat 30 te 3047 BJ Rotterdam.

De huidige bezetting van Kosmos Speelautomaten B.V. bestaat uit 5 personen waaronder twee personen in parttime dienstverband werkzaam zijn.

Bedrijfs-Info

Kosmos Speelautomaten B.V. heeft zich gespecialiseerd in de exploitatie van speelautomaten en amusement- en geluidapparatuur. Deze exploitatie vindt plaats in de horecabranche en wordt in het vakjargon aangeduid als singlesite exploitatie. De horecaondernemer wordt in dit verband aangeduid als : “mede-exploitant”. Met andere vormen van exploitatie - zoals b.v. de exploitatie van (een) amusementscentra(um) - bemoeit Kosmos Speelautomaten B.V. zich vooralsnog niet. Dit heeft met name te maken met het gelimiteerde aantal vergunningen dat door de gemeenten is vastgesteld in de respectieve verordeningen. Kosmos Speelautomaten B.V. beschikt niet over een vergunning om een amusementscentrum te exploiteren.

Afgeleid van het doel van Kosmos Speelautomaten B.V. als onderneming, formuleert de directie beleid op de volgende gebieden :

  1. arbeidsomstandigheden/ werkomstandigheden
  2. marketing/positionering
  3. kwaliteit van producten en diensten
  4. streven naar continuïteit

 Op elk van deze gebieden wordt het beleid geconcretiseerd in jaarplannen middels vaststelling van doelstellingen. Het opstellen van de jaarplannen is een onderdeel van de formele directiebeoordeling en vindt derhalve onder verantwoordelijkheid van de directie plaats.

Evaluatie van de jaarplannen en de activiteiten van de onderneming op het gebied van de kwaliteitsmanagement vindt ook jaarlijks plaats en van deze evaluatie wordt een verslag opgesteld.

Naar begin pagina


Arbeidsomstandigheden/ werkomgeving:

De directie van Kosmos Speelautomaten B.V. is en voelt zich verantwoordelijk als werkgever voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel.
De directie streeft er naar een prettige werksfeer te creëren, waarbij in onderlinge harmonie en samenwerking gewerkt wordt naar een optimaal resultaat voor zowel de mede-exploitanten als voor de onderneming zelf. Ter motivatie geeft de directie zoveel mogelijk inzicht in behaalde resultaten, bespreekt met grote regelmaat kansen en bedreigingen en stimuleert verwerving van kennis op eigen vakgebied maar ook op dat van de andere disciplines. Hiermee beoogt de directie het personeel multifunctioneel op te leiden waardoor over en weer respect en begrip voor elkaars inzet en prestaties wordt geoptimaliseerd, multi-inzetbaar is en meer afwisselend werk wordt geboden.
In de loop van 2005 zal er een handboek (Risico inventarisatie en – evaluatie) beschikbaar zijn waarin de risico’s bij de dagelijkse gang van zaken worden geïnventariseerd en vervolgens worden geëvalueerd. Voor de personele bezetting is er een zo genaamd : “Handboek personeel” beschikbaar. In dit handboek zijn de bedrijfsregels vastgelegd en wordt er aandacht besteed aan Veiligheid, Gedrag en Milieu. Hierbij komen de al eerder genoemde bedrijfsregels, taken en bevoegdheden, algemene instructies, het opnemen van vakantiedagen, het verbod op het gebruik van alcohol en/of drugs, hoe te handelen bij schades aan eigendommen van de werkgever, welk preventief onderhoud met welke frequentie aan apparatuur en installaties dient te worden uitgevoerd en veiligheids- en gedragsregels. Elk lid van het personeel zal eenmalig in het bezit worden gesteld van het handboek. Afgifte daarvan zal worden geregistreerd in de persoonlijke dossiers van de resp. werknemers onder de rubriek : “Algemeen” middels een voor ontvangst getekend kopie van het afgegeven exemplaar. Werknemers hebben voortdurend het recht om op verzoek hun persoonlijke dossier in te zien.

Naar begin pagina


Marketing en positionering:

De markt waarop Kosmos Speelautomaten B.V. opereert is sterk verzadigd. Meer en meer gaan bedrijven middels fusies of anderszins over tot samenwerking, worden door een beperkt aantal grote bedrijven exploitaties door koop overgenomen en wordt de concurrentiestrijd harder en meedogenlozer.
Het beleid van Kosmos Speelautomaten B.V. is er dan ook in eerste instantie op gericht om haar huidige positie op de markt te behouden door zich te presenteren als een betrouwbare partner voor haar bestaande mede-exploitanten. De toenemende beperkende maatregelen van zowel de centrale als de lokale overheid leiden inmiddels tot een haast koude sanering van het aantal opstelplaatsen. Het tijdperk van gedogen heeft plaats gemaakt voor het tijdperk van controle en handhaving. Met hoge frequentie (soms zelfs meerdere malen per week) worden de bedrijven van de mede-exploitanten gecontroleerd op een breed aantal verplichtingen. Deze controles worden uitgevoerd door ambtenaren van verschillende disciplines. Dat heeft tot gevolg dat er altijd wel wat mis is en dat kan leiden tot (Burgemeesters) sluitingen. Kosmos heeft dan ook geen andere keuze dan door overnames een stabilisatie of wellicht zelfs een bescheiden uitbreiding van het aantal mede-exploitanten te realiseren. Het formaat van het bedrijf geeft voldoende ruimte om de persoonlijke contacten met de mede-exploitanten te onderhouden. Daarnaast biedt het ook ruimte voor vergaande dienstverlening en het verstrekken van adviezen. Hierbij dient primair aan de vaktechnische aspecten te worden gedacht maar eveneens aan fiscale, juridische en financieel administratieve adviezen.
Op beperkte schaal worden financiële administraties, jaarverslagen en belastingaangiften verzorgd voor mede-exploitanten. De resp. mede-exploitanten zijn hier direct bij gebaat. Kosmos Speelautomaten B.V. indirect doordat veelal met de betreffende mede-exploitanten een sterkere binding zal ontstaan. Indien noodzakelijk wordt een beroep gedaan op externe assistentie.
Uiteraard streeft Kosmos Speelautomaten B.V. indien mogelijk en/of wenselijk naar vergroting van haar mede-exploitantenbestand middels het aanbieden van de eerder genoemde kwalitatief hoogwaardige diensten, producten en adviezen. Dit streven moet worden gezien als een noodzaak om het klantenbestand te kunnen consolideren. Immers klantenverlies door oorzaken buiten de relatie tussen Kosmos Speelautomaten B.V. en de mede-exploitant om zijn niet te voorkomen. Gedacht moet worden aan saneringsplannen van de gemeente(n), bedrijfs-beëindigingen en overnames.

Naar begin pagina


Kwaliteit van producten en diensten:

Het beleid van Kosmos Speelautomaten B.V. met betrekking tot de kwaliteit van de producten en de diensten is erop gericht haar klanten te bedienen met kwalitatief hoogwaardige diensten, speelautomaten en amusement- en geluidsapparatuur.
Teneinde dit te realiseren heeft Kosmos Speelautomaten B.V. een kwaliteitssysteem geïmplementeerd dat voldoet aan de ISO 9001: 2000- norm. De directie zal middels evaluaties en audits zich ervan vergewissen dat het systeem optimaal functioneert en up-to-date blijft.
De directie garandeert dat op basis van gezonde criteria en door middel van evaluaties continu gezocht en gestreefd zal worden naar verbeteringen in proces, dienstverlening en product.
Door de directie wordt het personeel gehouden aan het toepassen van de beschikbare procedures. Vanaf 1 januari 2005 heeft Kosmos zich onderworpen aan de door de brancheorganisatie in het leven geroepen ondernemerscode. Kosmos maakt dit o.a. kenbaar door een aankondiging van dit feit op het mededelingenbord in haar kantoor. De ondernemerscode en de daarbij behorende reglementen zijn op kantoor beschikbaar en op verzoek ter inzage.

Naar begin pagina

Middelen:

De directie stelt alle beschikbare en noodzakelijke middelen ter beschikking, inclusief opleidingen, en trainingen teneinde tevredenheid te bewerkstelligen bij de mede- exploitanten en te werken volgens het ISO 9001: 2000 kwaliteit managementsysteem.
Teneinde haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, volgt Kosmos Speelautomaten B.V. bij voortduring de marktbewegingen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe typen en/of verbeterde versies van bestaande speelautomaten, amusement- en geluidapparatuur.
Indien gewenst onderneemt Kosmos Speelautomaten B.V. actie in de zin van het aanschaffen van vernieuwde en/of verbeterde apparatuur. Teneinde de kwaliteit van de ingekochte producten te waarborgen beoordeelt Kosmos Speelautomaten B.V. periodiek de prestaties van haar leveranciers.
 

Naar begin pagina

Streven naar continuïteit:


Het beleid van Kosmos Speelautomaten B.V. is gericht op een lange levensduur. Continuïteit staat hoog in het vaandel. Mede hierom is het van belang om als bedrijf niet te zeer op expansie gericht te zijn. Juist de bedrijven van twee tot drie keer het formaat van Kosmos Speelautomaten B.V. worden in deze tijd een prooi van de overname golf die in de branche woedt. Een hogere omzet, die wordt gerealiseerd door uitbreiding van het aantal klanten zal in de praktijk niet per definitie tot een hogere winst leiden.
Het streven naar continuïteit brengt met zich dat zowel de liquiditeit- als de solvabiliteit- positie optimaal moeten zijn en blijven. De aandacht voor deze aspecten heeft ertoe geleid dat Kosmos Speelautomaten B.V. uitsluitend met eigen middelen opereert. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat het betaalgedrag bij de mede-exploitanten duidelijk kwaliteit aan het verliezen is. De financiële verplichtingen van de mede-exploitanten uit overeenkomsten van huur, huurkoop of geldlening worden minder consequent nagekomen. Eén en ander houdt ondermeer verband met de algemene economische omstandigheden maar kan op termijn tot desastreuze effecten leiden.
Deze beleidsverklaring zal minimaal eenmaal per drie jaar door de directie worden herzien.
De directie van Kosmos Speelautomaten B.V. voelt zich verantwoordelijk om het opgestelde beleid kenbaar te maken aan het voltallige personeel.

Rotterdam, 01 maart 2010
Louis Ph. Michon

Naar begin pagina