Home ProductenBedrijfs-infoVacaturesPersoneelContact
 

 

 

 

NIEUWS week 31    

   
Bron: VAN Speelautomaten Branche-organisatie                                       
week 33  
week 41 Nieuws
Kerstgroet 2011 Rookbeleid
Direct na het aantreden van het eerste kabinet Rutte werd het rookbeleid gewijzigd. De regels voor het rookverbod werden aangepast. Ruim een half jaar later is dit beleid vastgelegd in regels. Dit is gebeurd in het 'Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten' dat op 6 juli jl. van kracht is geworden.

Uitgezonderd van rookverbod
Uitgezonderd van het rookverbod zijn horecabedrijven:
 
 
waarin de bedrijfsactiviteiten vrijwel uitsluitend bestaan uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, EN
 
 
die worden geëxploiteerd door zelfstandigen zonder personeel (ook geen uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, et cetera), EN
 
 
die over slechts één horecalokaliteit beschikken, EN
 
 
waarbij die ene horecalokaliteit volgens de Drank- en Horecawetvergunning een vloeroppervlak heeft van minder dan 70 m2.
 

2 nieuwe regels
Met het van kracht worden van het Rookbesluit is duidelijk geworden dat er twee nieuwe regels gelden, namelijk:
 
1.
 
De boetes worden verdubbeld
Concreet houdt dit in dat een eerste overtreding geen € 300 kost, maar € 600. De tweede gaat van € 600 naar € 1200, de derde boete van € 1200 naar € 2400. De hoogste boete is overigens van € 2400 naar € 4500 gegaan. De aanpassing van de boetes geldt vanaf 31 augustus 2011.
2.
 
Alle horecabedrijven zullen de voor het bedrijf geldende rookregel bij de ingang duidelijk kenbaar moeten maken.
Dus niet alleen de rookcafés moeten een sticker plakken of een bordje ophangen (met de mededeling 'roken toegestaan' of een duidelijk pictogram). Ook alle andere horecabedrijven moeten een sticker plakken/bordje ophangen maar dan met de mededeling 'roken verboden' of een pictogram dat het voldoende duidelijk maakt.

Bron: VAN Secretariaat, 28 juli 2011, met dank aan Koninklijke Horeca Nederland

Wijzigingen Drank- en Horecawet
Eind juni heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel van de Drank- en Horecawet aangenomen. Hoewel de Eerste Kamer zich hierover nog zal moeten uitspreken, is de algemene verwachting dat hier geen onoverkomelijke problemen zullen ontstaan.
Vermoedelijk treedt het voorstel op 1 januari 2012 in werking.

De belangrijkste veranderingen zijn:
 

1.
 
Er komt geen experimenteerartikel zoals aanvankelijk was opgenomen in het wetsvoorstel. Ook de leeftijdsgrenzen blijven gelijk.
2.
 
Strafbaarstelling van jongeren onder de 16 jaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel op straat als in de horeca.
3.
 
Leidinggevenden niet langer op de vergunning, maar op aanhangsel bij de vergunning. Als er een wisseling is van leidinggevende kan dus worden volstaan met een aanhangsel aan de bestaande vergunning.
 
4.
 
Bepaalde leidinggevenden hoeven niet te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne (VSH).
 
5.
 
De handhaving gaat van de VWA (voorheen Keuringsdienst van Waren) naar de burgemeester. De burgemeester wordt bevoegd gezag i.p.v. het college van B&W. De opbrengst van bestuurlijke boetes gaat naar de gemeentekas.
 
6.
 
Paracommercie: onderdeel hiervan is het voorschrift dat gemeenten verplicht worden een verordening te maken in plaats van voorwaarden te stellen aan de individuele vergunning voor paracommerciële instellingen..
 
7.
 
Extra verordenende bevoegdheden voor gemeenten..
 
8.
 
Bij art 35-ontheffingen is een Verklaring Sociale Hygiëne niet langer een vereiste.
 
9.
 
Bij art 35-ontheffingen is een Verklaring Sociale Hygiëne niet langer een vereiste.

Bron: VAN Secretariaat, 28 juli 2011, met dank aan Koninklijke Horeca Nederland

Kansspelautoriteit in oprichting
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onlangs vragen beantwoord van kamerleden over de toerusting en ontwikkeling van de Kansspelautoriteit (KSA). Hieronder volgt een samenvatting van belangrijke stukken uit deze brief, voorafgegaan door een korte uitleg van de taken van de KSA.

Taken KSA
Alle kansspelaanbieders, inclusief de speelautomatenbranche, zullen onder deze autoriteit vallen. De KSA krijgt als taken:
 

 
het verstrekken van kansspelvergunningen;
 
het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden;
 
 
het toezien op de afdracht van kansspelgelden;
 
 
het bestrijden van illegale kansspelpraktijken;
 
  het sanctioneren van overtredingen.
 

Ook geeft de KSA voorlichting aan burgers, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om effectief te kunnen optreden zal de autoriteit beschikken over voldoende en evenwichtige handhavingsmiddelen en vervult de autoriteit een coördinerende rol bij het voorkomen en beperken van verslaving.

Preventiebeleid
Vergunninghouders worden wettelijk verplicht om effectieve preventiemaatregelen te treffen. Het wetsvoorstel, waarin ook de instelling van de KSA wordt geregeld, biedt de mogelijkheid hierover nadere regels te stellen bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Naast wettelijke plichten, waarvan de nakoming door de KSA zal worden gecontroleerd, zal de autoriteit een coördinerende rol spelen ten aanzien van het preventiebeleid. Zo zal de KSA het initiatief nemen voor een gestructureerd overleg tussen kansspelaanbieders, verslavingszorg, GGZ Nederland en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel hiervan is het ontwikkelen van gezamenlijke ambities om kansspelverslaving te voorkomen, evenals concrete ambities per sector. De KSA zal erop toezien dat de gemaakte afspraken vervolgens worden gerealiseerd.

Eén van de uitwerkingen van het preventiebeleid betreft het beheren van een centraal register door de KSA. In dit register zullen bezoekbeperkingen en entreeverboden die in voorkomende gevallen zijn opgelegd in speelcasino’s, speelautomatenhallen of door aanbieders van online kansspelen, worden bijgehouden. Deze bevoegdheid speelt op iets langere termijn omdat deze aanvullende wetswijziging vergt.

Opmerking VAN:
De VAN heeft hierover reeds een brief aan de Staatssecretaris geschreven waarin wordt aangegeven dat de noodzaak tot een wijziging van het preventiebeleid niet is aangetoond.

Organisatie
De nieuwe toezichthouder wordt zodanig ingericht dat de capaciteit van het werkapparaat kan worden aangepast aan de ontwikkelingen in de kansspelbranche. Bij de start zullen er 30 tot 35 FTE werkzaam zijn in een kleine professionele organisatie. De deskundigheid ligt bij de organisatie zelf en bij de samenwerkingspartners zoals Verispect, de OPTA, de belastingdienst en de Consumentenautoriteit.

Binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt momenteel een kwartiermakersgroep aan de vormgeving en inrichting van de KSA. De voorbereidingen liggen goed op schema, waarbij 1 januari 2012 als startdatum wordt aangehouden. Voorwaarde daarvoor is wel dat de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van de KSA in beide Kamers tijdig wordt afgerond. Naar verwachting zal de Tweede Kamer in september het wetsvoorstel plenair behandelen.

Toezicht speelautomatenbranche
Het toezicht op de vergunninghouders in de speelautomatenbranche blijft in handen van Verispect. Deze instantie zal, onder verantwoordelijkheid en aansturing van de KSA, dagelijks toezicht houden op de speelautomatensector.
Bron:VAN Secretariaat, 28 juli 2011
 
  Bron: VAN Speelautomaten Branche-organisatie                                                Terug naar Home page