/

     Home  Producten Bedrijfs-info Vacatures Horeca te koop Contact
 

        NIEUWS week 41       

 

Nieuws week 31

Nieuwsweek 33

 

Kerstgroet 2011

Week van de Veiligheid
Sinds een aantal jaar wordt in oktober de Week van de Veiligheid gehouden. Het aantal activiteiten en deelnemende organisaties groeit jaarlijks. Zo deed Zeeland vorig jaar voor het eerst mee met allerlei activiteiten gericht op betere preventie door burgers (criminaliteit en brand). Al in 2008 had Amsterdam een programma waarin een aantal stadsdelen lieten zien wat zij op het gebied van veiligheid doen voor burgers. De gezamenlijke branches in detailhandel en horeca besteden al enkele jaren in die week extra aandacht aan preventieve maatregelen in de “de donkere dagen” van november/december waarin veel geld wordt uitgegeven in die sectoren en de kans op overvallen groter is dan in de rest van het jaar. Lees meer
Bron: MKB Nederland, 29 september 2011

Overheid

Prinsjesdag
In de begrotingen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) en van Financiën worden enkele opmerkingen gewijd aan het onderwerp ‘Kansspelen’.

In de begroting van het Ministerie van V&J staat te lezen:
Kansspelen: veilig en verantwoord
Nederlandse burgers die willen deelnemen aan kansspelen moeten dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Daarvoor is een eigentijdse visie ontwikkeld, met als uitgangspunt dat burgers en bedrijven in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen de gestelde kaders. Van groot belang hierbij is dat kwetsbare groepen, waaronder jong volwassenen, zoveel mogelijk worden beschermd tegen het risico kansspelverslaving te ontwikkelen. Door het stellen van strikte regels (in wet en vergunningen) en goed toezicht op de naleving van die regels moet het spelen veilig en verantwoord zijn. Om dit te bereiken zal het voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen om kansspelen via internet te reguleren medio 2012 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Tevens wordt de inrichting van het loterijstelsel nader vorm gegeven. De uitkomsten van de onderzoeken naar meer marktwerking bij onder andere speelcasino’s en sportprijsvragen zullen in 2012 leiden tot besluitvorming.

In de begroting van het Ministerie van Financiën staat:
Tevens heeft de minister voortbordurend op de kansspelbrief van maart 2011 toegezegd te onderzoeken of de huidige betrokkenheid van de Staat als pseudo-aandeelhouder nog langer geschikt is voor Holland Casino en Staatsloterij.

 
Geraamde belastingontvangsten
  2010 2011 2012
Kansspelbelasting 454 464 474

Bron: Begrotingen Ministerie van V&J en Financiën/VAN-secretariaat,
29 september 2011

Wet instelling Kansspelautoriteit
Op 27 september 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de Kansspelautoriteit. Tevens heeft de Kamer gestemd over een aantal moties die tijdens het kamerdebat over dit wetsvoorstel waren ingediend. Na afloop van de stemmingen zijn de leden hierover via een mailbericht geïnformeerd.
Lees dit mailbericht
Bron: VAN Secretariaat, 29 september 2011

Lees ook:
Tweede Kamer brengt Teeven in lastig parket met kansspelwet
Bron: CasinoCity, 28 september 2011

Uitstel wetsvoorstel online kansspelen geen ramp
Bron: Emerce, 30 september 2011

Overleg met Ministerie van Financiën
Op 29 september jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de VAN en het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst. De VAN heeft nogmaals de moeilijke, verliesgevende situatie toegelicht waarin de branche verkeert. De Belastingdienst gaf aan dit beeld te herkennen op grond van haar eigen evaluatieonderzoek. De Belastingdienst heeft toegezegd zich daarom sterk te maken voor een gesprek tussen de VAN en Staatssecretaris Weekers van Financiën. De inspanningen van de VAN blijven er onverminderd op gericht onze sector de broodnodige verlichting te geven.
Bron: VAN Secretariaat, 4 oktober 2011

 

 
Rechtspraak

Big Apple Tiel voorspelt leegloop centrum door plan Van der Valk
Speelautomatenbedrijf Big Apple bv hoopt dat de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe Van der Valkhotel nabij de A15 zal blokkeren. Volgens de raadsvrouw realiseren veel Tielse ondernemers zich niet dat het hotel bij de A15 het uitgaanscentrum in Tiel zal leegtrekken. Lees meer
Bron: De Gelderlander, 14 september 2011

Verdachten ramkraak casino blijven in cel
De twee verdachten van de ramkraak op casino Magic Apple in Lelystad in juli vorig jaar, komen voorlopig nog niet op vrije voeten. De rechtbank in Lelystad ziet nog voldoende bezwaren om de 22-jarige man uit Almere en de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats vrij te laten in afwachting van hun inhoudelijke behandeling.
Bron: FlevoPost, 20 september 2011

 
 
Ondernemen

Subsidie- en andere regelingen
In Nederland bestaan nog steeds tal van subsidie- en andere regelingen op grond waarvan financiële tegemoetkomingen, garantiestellingen of belastingvoordelen mogelijk zijn. Ook op de speelautomatenbranche is een aantal van toepassing.

Er zijn, voor zover na te gaan, geen subsidies die specifiek voor de branche zijn bedoeld. Wel zijn er andere algemene subsidies op het gebied van innovatie, veiligheid etc. Daarnaast zijn er regelingen die niet als subsidie zijn aan te merken, maar wel relevant zijn om kosten te kunnen besparen.

De subsidies worden hieronder kort beschreven. In de volgende nieuwsbrief komen de regelingen aan de orde.

-Innovatie: voorbeeld landelijke subsidie
IPC-project
In een InnovatiePrestatieContract-project werken tien tot twintig MKB-ondernemers, over een periode van maximaal 2 jaar aan collectieve en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een belangenorganisatie (de penvoerder) die de subsidie namens hen aanvraagt. De aanvragen worden gerangschikt en de subsidie wordt toegekend aan de hoogstscorende IPC-projecten. Deze regeling kan een stimulans zijn voor aanbieders en afnemers van kansspelautomaten om samen aan innovaties te werken.

De subsidie voor de deelnemer aan een IPC-project bedraagt 50% van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen, met een maximum van € 30.000. Minimaal 20% van deze kosten moet aan collectieve activiteiten worden besteed. Een innovatieplan van een MKB-deelnemer dat in aanmerking komt voor de maximale subsidie, bedraagt dus minimaal € 60.000. De minimale projectomvang van een projectplan bedraagt € 30.000.

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn te onderscheiden in loonkosten (tegen een vast tarief van € 60 per uur) en overige kosten. Het projectplan dient voor minimaal 60% aan subsidiabele overige kosten te bestaan. De penvoerder ontvangt
€ 3.000 subsidie per deelnemer.

Dit is een zogenaamde tenderregeling die in het najaar naar verwachting weer opengesteld wordt en waarop ingeschreven dient te worden.

Meer informatie over deze en andere subsidieregelingen vindt u op www.agentschapnl.nl

-
Subsidie veiligheid voor kleine bedrijven
Kleine ondernemers kunnen subsidie krijgen om de veiligheid van hun bedrijf te vergroten. Startpunt is een veiligheidsscan die u laat uitvoeren door een erkende deskundige. Hieruit komt een advies met te nemen veiligheidsmaatregelen. Als u deze doorvoert, krijgt u de helft van de kosten vergoed, tot maximaal € 700.

Voor exploitanten in de horeca, kleine aanbieders en zelfstandige amusementscentra is dit een goede mogelijkheid om de veiligheid van het bedrijf te vergroten. De kosten voor de scan kunt u declareren, tot maximaal € 300. Ook als u de aanbevelingen uit de scan niet opvolgt, krijgt u de kosten voor de scan vergoed.

Voorwaarden
· Uw bedrijf telt maximaal 10 fte. Ook bedrijven met meerdere vestigingen (maximaal 5 vestigingen, hooguit 10 fte per vestiging) komen voor de regeling in aanmerking.
· De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door een erkend deskundige.
· De maatregelen worden binnen 6 maanden uitgevoerd.

Aanvragen
U kunt tot en met 1 december 2011 subsidie aanvragen voor de scan bij Agentschap NL. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen kunt u indienen tot en met 1 juni 2012.

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met de Helpdesk Veiligheid Kleine Bedrijven. De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: (088) 602 58 58
E-mail:
vkbinfo@agentschapnl.nl

- Subsidie preventiemaatregelen
woning- en bedrijfsovervallen
Particulieren en ondernemers die in 2010 of 2011 slachtoffer waren van een overval, kunnen subsidie aanvragen om overvallen op hun woning of bedrijf te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om de installatie van een deurspion of kierstandhouder in uw woning. Bij bedrijven gaat het om bijvoorbeeld cameratoezicht, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel. Vooral voor amusementscentra en in mindere mate voor exploitanten in de horeca kan deze subsidie bijdragen aan het voorkomen van een volgende overval.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn onder andere:
· U hebt in 2010 of 2011 te maken gehad met een inbraak of overval waarbij geweld is gebruikt of waarbij werd gedreigd met geweld.
· U bent bewoner van een woning, eigenaar van een bedrijf of filiaalhouder.
· U hebt inmiddels de preventieve maatregelen getroffen en u kunt dit aantonen met bonnen.

Aanvragen
U kunt aanvragen tot en met 30 juni 2012. U vraagt de subsidie aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Gamefonds
Kunstenaars, vormgevers en animatoren kunnen samen met gameontwikkelaars en culturele instellingen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en productie van games. De subsidie is bedoeld voor een game met artistieke kwaliteit. Wellicht dat een aanbieder in speelautomaten hier kansen ziet liggen.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn onder andere:
· De subsidie wordt alleen toegekend voor nog te maken ontwikkelings- en productiekosten.
· Een of meerdere partijen dragen financieel bij aan de productie.

Aanvragen
U vraagt de subsidie aan bij de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) of bij het Mediafonds. U kunt het hele jaar aanvragen.

Neem contact op met het Gamefonds via www.gamefonds.nl

Volgende nieuwsbrief dus deel II over de regelingen.
Bron: VAN Secretariaat, 23 september 2011

Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u als werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient loonbelasting te worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Lees meer
Bron: VAN-secretariaat/Belastingdienst, 4 oktober 2011

Regeldruk aangepakt
Waar het vorige kabinet er niet in slaagde een aantal hardnekkige irritaties uit de weg te ruimen, lijkt dit nu wel te lukken: welstandscommissie, rittenregistratie, gevelreclamevergunning, CBS-enquête, Bibob, KvK-bijdrage en de kosten van NEN-normen worden geschrapt of sterk vereenvoudigd, zo blijkt uit de gepubliceerde voortgangsrapportage programma regeldruk bedrijven. Lees meer
Bron: MKB Nederland, 23 september 2011

Holland Casino doet proef met zelfroosteren
Wie zeven dagen per week tot diep in de nacht open is, vraagt een bijzondere inzet van zijn werknemers. In drie vestigingen experimenteert Holland Casino met zelfroosteren. Het is nog maar een pilot en werknemers mogen zelf weten of ze eraan meedoen. Maar degenen die dat doen, willen nooit meer anders.

Pieter Tjebbes, projectleider van de pilot, waaraan 415 medewerkers deelnemen, zegt dat zelfroosteren twee doelen dient. ‘Ten eerste is de werkgever beter in staat om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Ten tweede hebben werknemers meer invloed op de werktijden en daarmee op balans tussen werk en privéleven. Uit enquêtes blijkt dat mensen redelijk tot zeer tevreden zijn over hun werk, maar dat is iets waar je altijd aan moet blijven werken.’
Lees meer
Bron: IntermediairPW, 14 september 2011

 

 
Internationaal

Europese Commissie keurt Deense belastingmaatregel goed
De Europese Commissie heeft op 20 september 2011 bekend gemaakt dat zij geen bezwaar heeft tegen een Deense wet waarbij het monopolie op kansspelen wordt opgeheven en aanbod via internet mogelijk wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt dan ook een verschillend belastingtarief ingevoerd. Voor de online aanbieders geldt een tarief van 20% over de omzet, voor de aanbieders van fysieke casino’s en speelhallen kan het tarief oplopen tot 75%. Lees meer (PDF, 25 Kb)


Casinobaas terug in Top 10 lijst rijkste Amerikanen
Casinobaas Sheldon Adelson is terug in de top 10 van rijkste Amerikanen volgens het tijdschrift Forbes. Dat is vooral te danken aan het formidabele succes van zijn casino in Macau. Via de Las Vegas Sands groep is Sheldon Adelson eigenaar van onder andere Het Venetian Casino’s in Las Vegas en Macau.
Bron: CasinoCity, 23 september 2011

 
 
Uit de media

Wat je moet weten over speelautomaten
Casinoblog, 24 september 2011
Ontevreden gevoel over aanpak overval casino Willemsoord
Den Helder actueel, 22 september 2011
Professoren praten over gokverslaving in Bemmel
De Gelderlander, 22 september 2011
Las Vegas langs A28 bij Beilen komt er
Dagblad van het Noorden, 20 september 2011
Holland Casino: 900 toegangsverboden per jaar
RTV Utrecht, 19 september 2011
Casino in Velsen-Noord overvallen
rtv n-h, 17 september 2011
Computers gestolen uit café Nij Beets
Leeuwarder Courant, 17 september 2011
Inbraak in horecabedrijf in Burgh Haamstede
Schouwen Duiveland en Goeree Dichtbij, 14 september 2011